دكتر همتي رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در ديدار با جواديان رئيس بانك مركزي جمهوري ارمنستان، تفاهم نامه همكاري بيمه اي امضا كردند .

در اين ملاقات كه با حضور سجادي، سفير جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان همراه بود، طرفين در خصوص همكاري هاي بيمه اي بين دو كشور مذاكره كردند .

در اين ديدار، دكتر همتي ضمن تشريح سابقه و وضعيت صنعت بيمه ايران و تعاملات بين المللي بيمه مركزي با كشور هاي خارجي، آمادگي صنعت بيمه كشور را براي همكاري با شركتهاي بيمه ارمنستان و توسعه روابط بيمه اي اعلام كرد .

جواديان نيز با تشريح وضعيت بيمه اي ارمنستان و اشاره به فعاليت بيمه هاي اين كشور، تحت نظارت بانك مركزي ارمنستان از توسعه تعاملات بيمه اي دو كشور استقبال كرد .

در پايان اين ديدار يادداشت تفاهم نامه همكاري هاي بيمه اي ميان دوكشور به امضا رسيد .