بیمه مسئولیت

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال کارکنان خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهد . این بیمه ، مسئولیت هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را که فرد یا افرادی را جهت انجام امر معین و مشخص تحت امر قرار دارد ،در مقابل کارکنان خود برای خسارت های بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل ایمنی مناسب و اتفاقات پیش بینی نشده در حین انجام کار را تحت پوشش قرار می دهد .
با توجه به اینکه روزانه حوادث بسیاری در اطراف ما اتفاق می افتد بیمه نامه مسئولیت برای صاحبان کار ، بیمه ای الزام آور بوده که با پرداخت حق بیمه ای اندک آرامش و اطمینان را در زمان فعالیت برای خود و کارکنان فراهم می نماید .
با توجه به مسئولیت های متعددی که هر یک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم، تعداد بسیار متنوعی بیمه نامه مسئولیت داریم که به تعدادی از کاربردی ترین آنها اشاره می نماییم :
1- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
2- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
3- بیمه مسئویت مجموعه های ورزشی
4- بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتیLiability insurance
5- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
6- بیمه مسئولیت مدنی آسانسور
7- بیمه مسئولیت مدنی تورها
8- بیمه مسئولیت کیفیت محصول تولید کنندگان کالا
9- بیمه مسئولیت مهدکودک

خدمات نمایندگی 6027 برای بیمه گذاران محترم
1- مشاوره در خصوص کلوزهای مورد نیاز بیمه گذاران محترم با توجه به حوزه فعالیت آنها
2- تقسیط مبلغ بیمه نامه
3- ارسال رایگان بیمه نامه
نکات مهم در بیمه نامه مسئولیت
1- تعریف مسئولیت مدنی : برطبق قانون مدنی به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود شخص یا از فعالیت او ناشی شده باشد گویند .
2- از آنجاییکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارکنان رافع مسئولیت کارفرما در قبال خسارت های ناشی از حوادث محل کار به کارکنان نمی باشد، این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی پاره وقت و تمام وقت را شامل می شود .
3- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارت هایی می باشند ( مسئولیت مدنی ) که حین انجام کار به کارکنان و کارگران وارد می شود .
4- در بیمه مسئولیت خسارت به زیاندیده می رسد نه بیمه گزار .