آنچه که از ماده 10 بیمه باید بدانید

ماده ۱۰ قانون بیمه می گوید : ( درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال ، مسئول خسارت خواهد بود ) .

این ماده در زمان  بروز خسارت بسیار اهمیت خواهد یافت . فرض کنید شخصی خودروی خود را که 200 میلیون ریال ارزش دارد ، به مبلغ 100 میلیون ریال بیمه بدنه می کند و خسارتی به مبلغ 10 میلیون ریال رخ می دهد . با این حال در زمان وقوع خسارت ، شرکت بیمه تنها نیمی از خسارت واقع شده را پرداخت می کند زیرا خودرو به نیمی از قیمت واقعی خود بیمه بدنه شده است .

برای توضیح این مثال فرمولی وجود دارد که شرکت های بیمه برای تمامی اموالی که بیمه می شوند ، از آن تبعیت می کنند .

خسارت پرداختی = مبلغ خسارت واقع شده ضربدر سرمایه بیمه شده تقسیم بر سرمایه واقعی

درباره خودروی فرض شده بالا نیز با استفاده از این فرمول رقم خسارت پرداختی بیمه تعیین می شود :

 ۵ میلیون ریال = ( 200 میلیون سرمایه واقعی / 100 میلیون سرمایه بیمه شده ) * ۱۰ میلیون ریال خسارت

لازم به توضیح است که اکر کسی خودروی خود را در زمان صدرور بیمه نامه کاملا به روز و واقعی بیمه کرده باشد ، ولی در زمان حادثه ارزش خودرو بالاتر برود ( مثلا خودرو گران شود ) بازهم ماده ۱۰ اعمال می شود . لذا در صورت افزایش قیمت مال ، بیمه گذار باید شرکت بیمه را درجریان گذاشته و حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید .

 لذا پیرو افزایش قیمت خودرو ، پیشنهاد می شود بیمه گذارانی که دارای بیمه نامه بدنه هستند با مراجعه به شرکت های بیمه ، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده 10 قانون بیمه مواجه نشوند .