اصلاح آیین‌ نامه تخفیفات بیمه شخص ثالث در هیات وزیران

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲ بند از آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث را تصویب کرد .

در این آیین نامه آمده است که براساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره۹۵۲۰۲ت۵۴۲۳۲ه مورخ هجدهم مهرماه امسال به شرح زیر اصلاح می شود :

۱- در ماده (۲) ، عبارت های « به انتقال گیرنده منتقل نماید » و « سابقه مذکور را » و در تبصره (۲) ماده مذکور، عبارت « انتقال گیرنده یا » حذف می‌شود .

۲- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده۵- در صورت فوت مالک وسیله نقلیه و انتقال مالکیت آن به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه متوفی ، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق به آن ، با رعایت ضوابط این آیین نامه به انتقال گیرندگان یاد شده منتقل می شود .