افزایش ده درصدی قیمت بیمه نامه شخص ثالث

با تصویب و ابلاغ آئین نامه جدید “بیمه حوادث راننده مسبب حادثه” توسط هیأت وزیران ، جلسه هماهنگی مدیران اتومبیل شرکت های بیمه ای  جهت اجرای صحیح  این آئین نامه برگزار شد .

کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران با حضور مدیران اتومبیل شرکت های بیمه تشکیل شد و طی آن مباحث فنی مربوط به آئین نامه اجرایی ماده سه قانون جدید شخص ثالث مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

در این جلسه جهت ایجاد وحدت رویه و حسن اجرای این آئین نامه تصمیماتی اتخاذ شد . و بیمه نامه شخص ثالث حدود ده درصد گران شد .

آئین نامه اجرایی ماده سه  قانون جدید شخص ثالث  که به موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه می پردازد در جلسه 28 تیرماه هیأت وزیران تصویب و یکم مرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد .