افزایش سرمایه بیمه نامه عمر

بر اساس بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی ، حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت برای یک بیمه شده در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود .

در این بخشنامه آمده است : در اجرای ماده (۷) ، آیین ‌نامه بیمه ‌های زندگی و مستمری (شماره ۶۸) ، از ابتدای سال ۱۳۹۷ حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه ‌نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده ، پنج میلیارد ریال تعیین می‌شود .