بررسی طرح بیمه یک ماهه خودروهای صفرکیلومتر

طرح بیمه نامه یکماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری در دستور کار شرکت های بیمه قرار گرفت .

در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکا نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو های صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل شرکت بیمه ایران بعنوان راهبر با سایر شرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه همچنین مقرر گردید طرحی بعنوان مکمل طرح فوق تدوین و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد گردد . بنا به این طرح کلیه خودرو های صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای مدت یکماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرارگیرند . این اقدام باعث می شود خریداران خودرو فرصت داشته باشند به شرکت های بیمه مورد نظر خودشان مراجعه و بیمه نامه شخص ثالث یکساله خریداری نمایند .

گفتنی است ساماندهی بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد .