مزایای بیمه زندگی سپاس ایران

1- حداقل سن بیمه شده برای شروع بیمه نامه 5 سال .
2- حداکثر سن بیمه شده 65 سال تمام .
3- حداقل مدت تنظیم قرارداد بیمه نامه حداقل 5 سال .
4- حداکثر مدت تنظیم قراداد بیمه نامه 30 سال .
5- معافیت از انجام آزمایش پزشکی جهت صدور بیمه نامه برای افراد تا 50 سالگی و سرمایه بیمه نامه تا پانصد میلیون ریال ( پنجاه میلیون تومان ) .
6- حداقل سرمایه فوت سال اول بیمه نامه چهارصد میلیون ریال ( چهل میلیون تومان ) .
7- پرداخت حق بیمه فقط به صورت سالانه .
8- حداقل حق بیمه سالانه بیست میلیون ریال ( دو میلیون تومان ) .
9- جبران تورم سالانه با افزایش حق بیمه و سرمایه بیمه نامه به صورت سالانه در طول مدت بیمه نامه حداکثر ضریب افزایش سالانه %20 ( بیست درصد ) .
10- حداکثر سرمایه فوت قابل پرداخت به مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان ) .
11- پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه یک ( 1 ) برابر سرمایه فوت تا سن 70 سالگی .
12- پوشش تکمیلی بیماری های خاص و پیوند اعضا حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال ( بیست میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی .
13- پوشش تکمیلی بیماری سرطان حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال ( سی میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی .
14- پوشش تکمیلی پرداخت هزینه اعمال جراحی به صورت سالانه ( مشروط به بستری در بیمارستان ) به مبلغ 100/000/000 ریال ، 150/000/000 ریال ، 250/000/000 ریال .
15- پرداخت سود تضمین شده سالانه به میزان %16 برای مدت دوسال اول و %13 برای دو سال بعد بیمه نامه .
16- پرداخت %85 سود مشارکت از سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران با اندوخته های بیمه زندگی علاوه بر سود علی الحساب تضمینی .
17- پرداخت وام پس از گذشت یک سال از شروع بیمه نامه به میزان %50 از اندوخته ( ارزش بازخریدی ) بیمه نامه یک بار در هر سال .
18- پرداخت ارزش باز خریدی در پایان بیمه نامه به صورت یکجا یا مستمری ( بازنشستگی ) یا به صورت پرداخت بخشی از ارزش بازخریدی و مستمری .
19- امکان بازخریدی کل یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی .
20- سرمایه بیمه شده به هر میزان معاف از پرداخت مالیات بوده و همچنین استفاده کنندگان بیمه نامه نیز از معافیت مالیات بر درآمد و ارث برخواردار خواهند بود .

ویژگی های بیمه نامه زندگی سپاس ایران

1- امکان پرداخت مبلغی به غیر از حق بیمه در شروع بیمه نامه به عنوان آورده اولیه جهت سرمایه گذاری و ارزش بازخریدی بیشتر در پایان دوره بیمه نامه .
2- امکان ادامه پوشش های اصلی بیمه نامه در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از اندوخته ( ارزش بازخریدی ) بیمه نامه .
3- پوشش بستری شدن در بیمارستان بصورت سالانه و یک بار در هر سال و حداقل 100/000/000 ریال ( ده میلیون تومان ) .
4- امکان گرفتن وام یک بار در هر سال تا %50 ارزش بازخریدی حداقل 200/000/000 ریال ( بیست میلیون تومان ) .
5- پوشش حادثه زلزله ، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای و هدایت موتور سیکلت .
6- پرداخت %25 سرمایه فوت و حداکثر به میزان ارزش بازخریدی بیمه شده در آخرین سال حیات به بیمه شده جهت کمک به هزینه های درمان .
7- پوشش های تکمیلی بیمه نامه به صورت رایگان در آخرین سال حیات .
8- پرداخت آسان اقساط بیمه نامه توسط پوز بیمه ایران یا پرداخت اینترنتی و حذف دفترچه اقساط و صرفه جویی در زمان .