بیمه های عمر مکمل بازنشستگی

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران امید اول توسعه صنعت  بیمه را بیمه های عمر و زندگی دانست و گفت : بررسی وضعیت صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد بخش اعظم فروش بیمه مربوط به رشته عمر و زندگی است . این مطلب بیانگر آن است که انتظارات ما از این رشته بجا است .

وی با اشاره به نیاز آحاد جامعه جهت برخورداری از پوشش مناسب در دوره بازنشستگی و ارائه محصولی متناسب با نیاز این دوره ، بیان داشت : دوره بازنشستگی و پیری ، دوره پرخرجی است و پوشش های  جاری بیمه ای جوابگوی هزینه ها نیست . در پاسخ به این نیاز ،  بیمه های عمر می تواند به شکل مکمل بازنشستگی عرضه شود و مشارکت سازمان ها در تامین این پوشش برای کارکنان خود می تواند به توسعه و گسترش آن توسط شرکت های بیمه کمک شایانی بنماید .

وی تاکید کرد : بیمه عمر یکی از فنی ترین رشته های بیمه ای است و عمق زیادی دارد و از آنجایی که یک خدمت بلند مدت است ، نیاز است با مدیریت ریسک و محاسبات دقیق تری به آن پرداخته شود .

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران حفظ منابع حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و زندگی را از وظایف مدیران مربوطه دانست و خاطرنشان ساخت : بلندمدت بودن تعهدات بیمه عمر ایجاب می کند مدیران بیمه های زندگی در حفظ منابع این بخش حساس و کوشا باشند .