تحول بزرگ در ساختار شرکت بیمه ایران

تمرکززدایی و چابک سازی بیمه ایران کلید خورد تا با توجه به عزم هیات مدیره شرکت بیمه ایران برای چابک سازی و تغییرات ساختاری ، پس از سال ها طرح اصلاح ساختاری این شرکت عملیاتی شود و بیمه‌ایران نخستین سازمان دولتی باشد که سیاست تمرکززدایی دولت و وزیر اقتصاد را اجرایی می کند  .

در طرح جدید که به مدلی برای شرکت های بیمه‌گر تبدیل خواهد شد ، اختیارات و مسئولیت های استان ها افزایش یافته و هر استان بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و ترازنامه جداگانه خواهد داشت .

بیمه ایران هم اکنون یکی از قدیمی ترین ساختارهای سازمانی را داراست که همه اختیارات در ستاد مرکزی تجمیع شده است . با این تغییرات ، ستاد مرکزی به نهاد ناظر بر عملکرد تبدیل می شود .

 به این شکل امکان مقایسه و رقابت میان بخش های مختلف بوجود آمده و جایگاه مدیران استانی ارتقا می یابد و بهره وری و کارایی را افزایش می دهد .

 به این ترتیب ، شرکت سهامی بیمه ایران اولین سازمانی خواهد بود که سیاست تمرکززدایی مد نظر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد را اجرایی می کند .