تشکیل کمیته ای ویژه در سندیکای بیمه گران ایران در موضوع بیمه و وضعیت ایمنی ساختمان های بلند

در پی حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری پلاسکو، شرکت های بیمه ای با توجه به نقشی که در ارزیابی ایمنی دارند برای پاسخگویی به انتظارات جامعه  بابت جلوگیری از  وقوع حوادث مشابه  وارد عمل شده و  پیشنهاد تهیه گزارش از ایمنی تعدادی از ساختمانهای بلند مرتبه تهران در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران  مورد بررسی قرار گرفته است .

در این رابطه کمیته ای متشکل از 15 کارشناس باتجربه در حوزه  آتش سوزی از بین شرکت های بیمه ای با تهیه یک دستورالعمل یکنواخت بازدید فنی ، 20 ساختمان بلند مرتبه تهران را ، ارزیابی  می کنند . این کمیته، گزارش کارشناسی از میزان ایمنی و ریسک های برای هر ساختمان را تهیه  کرده  و توصیه های ضروری را ارائه می دهد .

این مجموعه گزارش ها برای مدیران ساختمانها ، شهرداری تهران ، وزارت کار ، بیمه مرکزی و سایر مقامات مسئول در این حوزه ارسال شده و محتوای آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت .