تکلیف بیمه‌گران برای پرداخت خسارت بدنی ظرف مدت ۲۰ روز

نحوه اجرای موضوع ماده ۵۸ قانون جدید شخص ثالث طی نامه رئیس کل بیمه مرکزی در کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در این جلسه جهت اجرای صحیح تکالیف آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه در خصوص ذخائر شرکت های بیمه توسط اعضای سندیکا تصمیماتی اتخاذ شد .

در ماده ۵۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث آمده است : بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند .

همچنین چگونگی اجرای ماده ۳۲ قانون جدید شخص ثالث براساس درخواست مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی دیگر دستور جلسه کمیسیون مالی سندیکا بود .

طی مذاکرات صورت گرفته ، تاکید شد شرکت های بیمه در جهت اجرای این ماده آمادگی دارند و مقرر شد چنانچه موانعی در راه اجرا وجود دارد از صندوق تامین خسارات بدنی استعلام شود .

همچنین در ماده ۳۲ این قانون آمده است : در حوادث منجر به خسارت بدنی ، زیان دیده ، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت ، به بیمه گر مراجعه کنند .

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت ، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ، ایفاءشده تلقی می شود . صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند .