دولت به تازگی در مصوبه ای حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی را اعلام کرده است . بر این اساس حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت های بیمه مستقیم مبلغ 1000 میلیارد ریال و حداقل سرمایه برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی ۲۵۰۰ میلیارد ریال و حداقل سرمایه برای بیمه های زندگی و مستمری 200 میلیارد ریال ، برای بیمه های غیر زندگی 300 میلیارد ریال و برای بیمه های مختلط ( کلیه رشته های بیمه ای ) 500 میلیارد ریال می باشد .

بر این اساس، موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از ارقام این تصویب نامه است ، موظف هستند تا پایان سال ۹۶ سرمایه خودر ا با این مصوبه ، منطبق کنند .