جلوگیری از حذف تمام تخفيفات عدم خسارت بر اثر يك تصادف

تصويب آيين نامه ماده ۱۸ قانون بيمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعيين سقف بيمه شخص ثالث ، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم آن از سوي هيات وزيران .

رئيس كل بيمه مركزي در خصوص جزئيات اين آيين نامه گفت : بر اساس اين آيين نامه ، حق بيمه ، بیمه نامه شخص ثالث افرادي كه در سامانه راهنمايي و رانندگي داراي نمره منفي هستند به ازاي هر نمره يك درصد و تا سقف ۳۰ درصد افزايش مي يابد و رانندگاني كه رانندگي پرخطر انجام مي دهند نيز مشمول اضافه نرخ مي شوند .

وي افزود : در اين آيين نامه گذراندن دوره هاي رانندگي ايمن كه از سوي راهنمايي و رانندگي برگزار خواهد شد و خريد وسيله نقليه نو به ترتيب شامل ۱۰و ۵ درصد تخفيف حق بيمه مي شود .

اين آيين نامه همچنین داراي ۱۱ ماده و چندين تبصره است كه بيانگر تخفيفات ، تقسيط ، تعيين نرخ حق بيمه و جرائم است و هدف اصلي از تصويب اين آيين نامه تعيين ضوابط سقف حق بيمه و تشويق به رانندگي صحيح و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و به تبع آن كاهش تصادفات و افزايش ايمني در كشور است .

شايان ذكر است : به موجب اين آيين نامه شركت هاي بيمه مي توانند بين۵۰ تا ۷۵ درصد حق بيمه ، بیمه نامه شخص ثالث را بسته به شرايطي در اقساط شش ماهه دريافت كنند .

رئيس كل بيمه مركزي در ادامه گفت : يكي ديگر از ويژگي هاي اين آيين نامه جلوگيري از حذف تمام تخفيفات عدم خسارت بر اثر يك تصادف است و صرفا بخشي از تخفيفات از بين مي رود .

وي در پايان خاطر نشان كرد : اميدواريم با اجرايي شدن اين آيين نامه بر اساس نوع رانندگي بيمه گذاران ، نرخ حق بيمه عادلانه تر و مناسب با رفتارهاي آنها تعيين شود .