در سال 2016، یک سوم خسارت های اقتصادی جهان ناشی از سیل بوده است

خطر آسیب سیل در سال 2016، تقریباً یک سوم از کل 21 میلیارد دلار خسارت اقتصادی اقتصادی جهان را در بر می گیرد . به گزارش حوادث طبیعی فاجعه بار ای او ان ، سال 2016 که یکی از گرمترین سال ها در ده های اخیر بود، سبب ایجاد خسارت های آب و هوایی فراوانی در جهان گردید .

این گزارش گروه تدوین الگوی حوادث طبیعی ای او ان تهیه شده است نشان می دهد 315 حادثه طبیعی فاجعه بار، 210 میلیارد دلار خسارت اقتصادی در جهان در بر داشته است . بنابراین سال گذشته میلادی از سال 2013 تا کنون هفتمین سال ثبت شده ای است که خسارتی بیش از 200 میلیارد دلار را شاهد بوده است . سه خطر عمده سیل، زلزله و آب و هوای نامناسب، جمعاً 70 درصد خسارت های ااقتصادی سال 2016 را رقم زدند . ایالات متحده به تنهایی 5 درصد از حوادث طبیعی فاجعه بار را در این سال تجربه نموده است .

در مجموع در سال 2016 ، 26 درصد (54 میلیارد دلار) از کل خسارت های اقتصادی دارای پوشش بیمه بوده اند . زیرا بیشترین آسیب ها به مناطقی وارد آمده است که ضریب نفوذ بیمه پایینی داشته اند . اما، خسارت به صنعت بیمه دولتی و خصوصی، هفت درصد بیشتر از متوسط 16 سال گذشته بوده است و بیشترین رقم مربوط به کل خسارت بیمه شده از سال 2012 تا کنون، به سال 2016 اختصاص دارد و به عبارت دیگر، این سال پایان روند رو به پایین از سال 2011 بوده است .

در سال 2016 ، 34 حادثه طبیعی بیش از یک میلیارد دلار خسارت اقتصادی در جهان در برداشته است . با این وجود، خسارت های بیمه شده تنها در 11 مورد حوادث به این رقم نزدیک می شود . اکثریت حوادث میلیارد دلاری، مربوط به حوادث آب و هوایی بوده اند . زلزله ماه آوریل ژاپن بیشترین هزینه اقتصادی ( 38 میلیارد دلار خسارت ) و بیمه ای ( 5/5 میلیارد دلار ) را در سال 2016 در پی داشته است .