رئيس كل بيمه مركزي با اعلام اینکه هدف اوليه هر رژيم توانگري مالی بيمه، اطمينان بخشيدن به بيمه گذاران است . يكي از عناصر كليدي تحقق اين امر براي بيمه گران، داشتن سرمايه كافي براي پرداخت­هاي آتي به بيمه گذاران خصوصاً هنگام خسارت­هاي پيش بيني نشده خواهد بود .

وي گفت: با بين المللي و يكپارچه شدن خدمات مالي و اقتصادي (در برگيرنده صنعت بيمه) بازار آن به طور روز افزون جهاني مي شود كه اين امر موجب افزايش طرح مسئله چگونگي تنظيم و نظارت بر بازار بيمه در سطح محلي، منطقه­اي و بين المللي مي­شود .

دكتر همتي افزود: همچنين پيشرفت در توسعه محصولات بيمه­ اي و نيز تكنيك­ها ي مديريت ريسك و تكنولوژي در دهه هاي اخير بر ناظران بيمه فشار آورده است تا رژيم­هاي ارزيابي توانگري را در جهت بر گرفتن ريسك­هاي محصولات جديد و حتي مهارت­هاي نظارتي، توسعه دهند .

رئيس كل بيمه مركزي، هدف از رژيم­هاي نظارتي و تنظيم مقرراتي بيمه را حمايت از بيمه گذاران و پشتيباني از ثبات مالي دانست و گفت: معيار­ها و مجموعه مقررات نظارتي جهت پيگيري اهداف تنظيمي و نظارتي در كشورهاي مختلف مشابه هستند اما يكسان نمي باشند .

وي در ادامه گفت: در اتحاديه­ اروپايي رژيم تو انگري ۲ بر پايه ساختار نظارتي با سه ركن ( پايه ) از اول ژانويه ۲۰۱۶ در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا عملياتي شد كه توانگري ۲ در برگيرنده و شامل: مقررات كمي راجع به سرمايه مبتني بر ريسك، مقررات كيفي مرتبط با حاكميت شركتي و چرخه نظارتي و مقررات مرتبط با افشاء عمومي و گزارشگري نظارتي است .

بنابراين براساس آنچه در حال جهاني شدن در صنعت بيمه است دو نكته مهم قابليت مقايسه اطلاعات در سطح بين الملل و افزايش شفافيت و افشاء موارد مرتبط با ريسك­هاي بيمه­ اي است .

دكتر همتي در خصوص IFRS-۴گفت: اين يك استاندارد گزارشگري مالي بين المللي است كه توسط هيئت استاندارد هاي حسابداري بين الملل(IASB) صادر شده و براي ”  قراردادهای  بیمه ای ” يك راهنما فراهم سازد .

اين استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتوا ند نشان دهد، عمده قراردادهاي تضمين مالي را پوشش مي­دهد .

وي افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هيئت استا نداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تصميم گرفت كه IFRS-۱۷ را جايگزين آن نمايد كه بايستي از ۲۰۲۱ اجرايي شود . بطور كلي IFRS-۴ به شركت ها اجازه مي دهد، روش  حسابداري قبلي خود را براي قراردادهاي بيمه اي ادامه دهند اما بايستي مقررات افشاء را تقويت كنند .

رئيس كل بيمه مركزي گفت: باتوجه به بحث قبول ريسك توسط بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه از بيمه گذار، استاندارد تلاش مي كند با تعاريف خود بين ” ريسك بيمه “و ” ريسك مالي ” تمايز قائل شود .

IFRS-۴ ، شركت هاي بيمه را از برخي استاندارد هاي مشخص IFRS-۵ تا تكميل فاز دو معاف مي سازد، ليكن برخي مقررات خود را جهت تغييرات در حسابداري معرفي مي كند كه در بين آنها مقرراتي در مورد تست كفايت تعهدات بيمه اي، عدم زيان دارايي هاي اتكايي، ممنوع شدن تعيين مسئوليت براي شركت بيمه در مورد خسارت هايي كه محقق نشده است، وجود دارد .

دكتر همتي در خصوص چالش هاي پذيرش استاندارد بين المللي گفت: فقدان دانش اجراي گزارش گيري مالي بين المللي در بين عوامل دخيل در ايران از جمله شركتهاي بيمه ضرورت تربيت افراد متخصص در حوزه هاي ارزيابي، مالي و اكچوئري را تاكيد مي كند . همچنين اجراي استانداردهاي بين المللي تاثير قابل توجهي بر فرآيندهاي مالي خزانه داري، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك و ماليات خواهد داشت كه بايستي آمادگي لازم در شركتها ايجاد شود . انطباق قوانين و مقررات و همسو بودن مجريان قانون گذاران و ناظران با اجراي استا ندارد فوق بسيار مهم است و تكنولوژي تهيه اطلاعات مالي بايستي طراحي مجدد شود .

رئيس كل بيمه مركزي همچنين در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بيمه كه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي همسويي دارد،تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركتهاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن، الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قا نون بيمه شخص ثالث كه اعمال تدريجي آن از حسابهاي سال ۹۴ شركتهاي بيمه شروع شده است را ازجمله اين اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانوني شركتهاي بيمه به تهيه صورتهاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه ، مقدمات لازم جهت تهيه صورتهاي مالي منطبق با استانداردهاي بين المللي انجام گرفته است و تاكيد بر تفكيك حسابهاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي و افشاء آن در صورت هاي مالي شركتهاي بيمه كه در حال تكميل است از ديگر اقدامات صنعت بيمه در اين زمينه است .

در پايان دكتر همتي ابراز اميدواري كرد،با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركتهاي بيمه بتوانيم هرچه سريعتر مقررات IFRS-۴ را اجرايي و  صورتهاي مالي شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارائه دهيم .