سومین ایرباس پسابرجامی با بیمه ایران در تهران

سومین فروند از ایرباس های جدید خریداری شده کشور پس از اجرای برجام، با پوشش کامل بیمه ای بیمه ایران در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست .

 این هواپیمای پهن پیکر همچون دو هواپیمای قبلی با پوشش های کامل ارائه شده از سوی بیمه ایران ، عازم ایران شده است .

 پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه ایران بر اساس الزامات معتبرترین فرودگاههای جهان تامین شده و با توجه به دورپرواز بودن این هواپیمای ایرباس بیمه ایران از نظر بیمه ای و صدور گواهی های بیمه ای لازم، به گونه ای عمل کرده است که برای پرواز این هواپیما به فرودگاه های مختلف جهان مشکلی وجود نخواهد داشت .