شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی تغییر کرد

12 مورد زیر برای پرداخت خسارت برای سال 1398 نیاز به گزارش پلیس یا کروکی دارد :

 • برخورد با خودروی نظامی و یا خودرو سنگین مانند کامیون
 • تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل .
 • تصادف با شخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد .
 • تصادف با غیر مقیم در شهر .
 • تصادف با شیء ثابت .
 • تصادف شاخ به شاخ .
 • عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد .
 • تصادف با موتورسیکلت .
 • تصادف ناشی از حرکت با دنده عقب .
 • بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد .
 • تصادف منجر به جرح یا فوت باشد .
 • تصادف در فاصله 20 روز بعد از صدور بیمه نامه حادث شده باشد .

بقیه انواع تصادف ها که خسارات آن تا سقف 9 میلیون تومان باشد بدون کروکی قابل پرداخت می باشد .