براساس گزارش های صنعت بیمه از یک هزار و ۸۰۰ فقره بیمه نامه پیش از اجرای طرح بخشش جریمه دیر کرد بیمه نامه شخص ثالث موتور سیکلت ها به نزدیک سه هزار فقره صدور روزانه بیمه رسیده ایم .

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور از رسانه ها دعوت کرد به عنوان بازوی توانمند فرهنگ سازی و ترویج، در اشاعه و اطلاع رسانی این طرح با صندوق تامین خسارت بدنی همکاری و همراهی کنند .

بر اساس طرح تشویقی صندوق تامین خسارت بدنی، جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها از ابتدای اسفندماه تا پایان سال جاری به طور ۱۰۰ درصد حذف شده است .

در حال حاضر، ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از آنها تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار ندارند .