صدور کد یکتا برای بیمه نامه ثالث

عضو هیئت مدیره بیمه ایران گفت : با تصمیم جدید بیمه مرکزی برای صدور کد یکتا ، شرکت‌های بیمه از ابتدای مهر ماه باید قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث ، از بیمه مرکزی درباره عدم خسارت تائیدیه دریافت کنند .

وی درباره تصمیم مدیران ارشد صنعت بیمه کشور در زمینه صدور کد یکتا برای بیمه نامه های شخص ثالث ، گفت : صدور کد یکتا برای بیمه نامه های شخص ثالث عاملی برای شفاف سازی این بیمه نامه ها به ویژه در زمینه تخفیف است . این طرح اپراتور و کارمند محور نیست بلکه سیستم محور است ، سیستم محوری باعث می شود تا خطای عمدی یا غیرعمدی اپراتورها از بین برود ، همچنین عدم خسارت استعلام مبنای تخفیف بیمه نامه خواهد بود و رقابت سالم و سازنده در شرکت های بیمه تقویت می شود .

وی با تاکید بر اینکه ، صدور کد یکتا به شفافیت صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو کمک می کند ، اظهار داشت : شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه شخص ثالث ، از بیمه مرکزی درباره عدم خسارت تائیدیه می گیرند و بعد از تائید این موضوع نسبت به صدور بیمه نامه شخص ثالث اقدام می کنند .

وی در عین حال افزود : در حال حاضر در کمتر از یک ثانیه می توانیم استعلام مورد نظر را برای کد یکتا و صدور بیمه نامه شخص ثالث از بیمه مرکزی بگیریم اما تنها بیمه ایران روزانه 30 هزار بیمه نامه شخص ثالث صادر می کند و نگران هستیم در صورت افزایش تعداد استعلام ها ، برای آن صف ایجاد شود .