فرهنگ بیمه آتش سوزی در ایران ضعیف است

فرهنگ بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی در کشور ضعیف است و مهندسان و شهروندان ایرانی در مقابل خطراتی که آتش می تواند در ساختمانها ایجاد کند ، حساسیت لازم را ندارند .

رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : فرهنگ ایمنی در برابر حریق در کشور ما به مراتب از زلزله کمتر است ، در حالی که میزان وقوع حریق در ساختمان ها بیشتر از میزان وقوع زلزله است .

وی با اشاره به وقوع چند آتش سوزی گسترده در ساختما نهای مرتفع شهرهای بزرگ نظیر پلاسکوی تهران و یا سلمان مشهد در 2 سال اخیر، اظهار کرد : حادثه پلاسکو زنگ خطری برای مردم ایران بود که بدانند ساختمان های مرتفع نیز می توانند طعمه آتش شوند و تلفات مالی و جانی زیادی داشته باشند .

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت : پس از وقوع زلزله های بزرگ نیز ، امکان بروز آتش سوزی های بزرگ در ساختمان ها وجود دارد .

شکرچی زاده اظهار کرد : برای مقوله آتش ، در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان پیش بینی هایی انجام گرفته که برای ساختمان های مختلف چه دستورالعمل ها و راهکارهایی در نظر گرفته شود تا ساختمانها بتوانند برای یک زمان معین در مقابل آتش قبل از مهار کامل ، تاب بیاورند اما متاسفانه این مقررات به نحو مناسب در ساختمان ها اجرا نمی شود .

وی افزود : یکی از دستورالعمل های جدی این بود که حتما قوانین مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها رعایت شود و در صورت عدم رعایت ، به آن ساختمان پایان کار داده نشود و دستگاه های نظارتی نیز بر روی این قضیه نظارت بیشتری داشته باشند .

رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : برای ساختمان های فعلی در کشور با توجه به سال ساخت آنها ، سطوحی از ایمنی تعریف شد تا در آنها اعمال شود که متاسفانه عمده ساختمان ها فاقد بیمه هستند و از ظرفیت بیمه فقط در زمانی که ساختمان در حال ساخت است به منظور ایمنی کارگران و دست اندرکاران استفاده می شود ، اما پس از بهره برداری ساختمان ، این بیمه استفاده نمی شود .

وی اظهار کرد : در کشورهای پیشرفته بیمه برای ساختمان هایی مثل پلاسکو که در برابر حریق آسیب پذیر باشند ، اجباری است و هر چه موارد ناایمن ساختمان بیشتر باشد ، هزینه های بیمه آتش سوزی زیاد می شود لذا مالک ترجیح می دهد ساختمان خود را ایمن کند تا اینکه برای بیمه آتش سوزی آن مقادیر هنگفتی هزینه پرداخت کند .

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت : کشورهای پیشرفته از ابزار بیمه استفاده می کنند تا به صورت غیرمستقیم ایمنی ساختمان ها را افزایش دهند و وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی درصدد برآمده است تا راهکارهای اجرایی برای فرهنگ سازی به منظور بیمه کردن ساختمان ها را بیابد و آن را در جامعه اجرا کند .