مزیت اصلی بیمه ایران کارکنان و نمایندگان آن هستند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران رسیدگی به امورکارکنان و نماینده های شرکت بیمه ایران دراولویت های برنامه های این مدیریت دردوره جدید قراردارد.

وی با بیان اینکه کارکنان و نماینده ها درصف مقدم رسیدگی به امور بیمه گذاران هستند، افزود : از کارکنان بیمه ایران که خدمات بیمه ای را درکمترین زمان ممکن به بیمه گذاران و زیان دیدگان ارائه می کنند ، قدردانی و تشکر می کنم .

وی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه را با نیروی انسانی آن ها ارزیابی ومورد سنجش قرار می دهند ، افزود : بیمه ایران برترین نیروی انسانی متخصص وکارآمدترین آن ها را درکشور دراختیار دارد و کارشناسان فنی بیمه ایران ، اصلی ترین مزیت ذاتی این شرکت به شمار می روند.

مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد : برهمین اساس باید قدردان زحمات نیروهای ارزشمند خود باشیم وتمامی تلاش خود را برای حفظ آنها و رفع مشکلات شان به کار گیریم .