پرداخت خسارت 24 میلیارد ریالی آتش سوزی شركت پايانه هاي نفتي

خسارت 2 میلیارد  و 400 میلیون تومانی آتش سوزی ناشی از برخورد صاعقه به دو مخزن ذخيره مواد نفتي شركت پايانه هاي نفتي ايران در جزيره خارگ توسط بیمه ایران پرداخت شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، این مخازن متعلق به شركت پايانه هاي نفتي ايران كه تحت پوشش بيمه نامه مهندسي سازه هاي تكميل شده قرار دارد ، آبان پارسال بر اثر برخورد صاعقه دچار آتش سوزي شد و به دو مخزن و مواد نفتي داخل آن خساراتي وارد آمد .

بنا به اعلام مجتمع تخصصی ولیعصر ( عج ) بیمه ایران ، با توجه به ابعاد حادثه ، پس از چند مرحله بازديد ميداني توسط كارشناسان مستقل ارزياب خسارت و دريافت اسناد و مستندات مربوط به خسارت و بازسازي مواضع آسيب ديده ، در نهايت خسارت وارده به مخازن به مبلغ 24 میلیارد و 465 میلیون و 894 هزار ریال  نهايي و با اخذ مجوزهاي مربوط و سير مراحل فني و اخذ مجوز از هيات مديره  بیمه ایران در مرداد ماه امسال طي يك فقره چك تقدیم بيمه گذار شد .

در جلسه اي که به همین منظور با مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران و معاون فني شركت بيمه ایران تشکیل شد ، بیمه گذار ضمن تشكر از بيمه ايران ، به ادامه همكاري با شركت تاكيد و بيمه نامه فوق را طي يك قرارداد سه ساله تجدید و درخواست توسعه قرارداد و امضاء تفاهم نامه درخصوص اخذ پوشش در كليه رشته هاي بيمه اي را مطرح کرد كه مقرر شد ، كارشناسان دو شركت مفاد تفاهم نامه را تنظيم و جهت سير مراحل بعدي اقدام کنند  .