پيشرفت قابليت هاي سيستم سنهاب در بيمه مركزي

رئيس كل بيمه مركزي دربازديد نوروزي خود از واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي بر اهميت و اولويت حوزه IT و بهره گيري از ابزارهاي آن در توسعه صنعت بيمه تاكيد كرد .

دكتر همتي در بازديد از واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي، بر اهميت IT  در صنعت بيمه به ويژه كنترل و نظارت عمليات شركت هاي بيمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نيز كنترل توانگري شركت ها و فعاليت مجموعه شبكه فروش تاكيد كرد .

در اين بازديد، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات بيمه مركزي از نحوه پيشرفت سامانه سنهاب و قابليت هاي آن، خصوصا تكميل عمليات صدور صورتحساب عمليات بيمه اتكايي قانوني و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشي ارائه كردند .

رئيس كل بيمه مركزي ابراز اميدواري كرد با همكاري نيروي انتظامي شاهد امكان استفاده مجدد از سامانه نيروي انتظامي براي استعلامات ضروري بيمه خودرو باشيم .

وي در پايان از شركت هاي بيمه خواست با توجه ويژه به حوزهIT  آن را در راس برنامه هاي توسعه اي خود قرار دهند .