کاهش تخفیفات بیمه نامه ثالث در صورت استفاده از کوپن

با توجه به اینکه در گذشته بیمه‌گذاران اعتراض داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال های گذشته از بین برود ، این دغدغه مردم در آیین‌ نامه جدید بر طرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه‌گذار به یک ‌باره از بین نمی‌رود بلکه تخفیفات کاهش می یابد .

طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی بیمه نامه ثالث از این به بعد در صورت پرداخت خسارت از بیمه نامه شخص ثالث و استفاده از کوپن بیمه نامه ، تخفیفات بیمه نامه کاملاً از بین نمی رود بلکه به صورت پلکانی با توجه به نوع و تعداد خسارت تخفیفات کاهش می یابد .

در خسارت های مالی : استفاده از یک کوپن 20 درصد ، دو کوپن 30 درصد و سه کوپن یا بیشتر 40 درصد از تخفیفات کاهش پیدا می کند .

در خسارت های بدنی یا جانی : استفاده از یک کوپن 30 درصد ، دو کوپن 70 درصد و سه کوپن یا بیشتر 100 درصد تخفیفات کاهش می یابد .