کاهش 5 درصدی قیمت بیمه ثالث بیمه ایران

مطابق با اعلام بیمه مرکزی به شرکت بیمه ایران ۵ درصد به تخفیفات بیمه شخص ثالث شرکت بیمه ایران اضافه شده که همین مساله باعث کاهش در هزینه نهایی بیمه شخص ثالث در بیمه ایران شده است .

تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث در قانون قبلی مشمول شرایط خاص می‌شد که درقانون جدید و مطابق با ماده ۱۸ بیمه شخص ثالث این تخفیفات ۵ درصد افزایش پیدا کرده است که باعث کاهش قیمت حق بیمه ثالث می شود .

عدم اعمال این تخفیف تا پیش از این به دلیل عدم تفسیر مشترک بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران از ماده ۶ آیین نامه تخفیف عدم خسارت سالانه بوده است که با تفسیر جدیدی که بیمه مرکزی به عمل آورده است اعمال این تخفیف از ۲۹ خردادماه در دستور کار شرکت بیمه ایران قرار گرفته است .

تخفیف عدم خسارت یا همان‌طور که در بیمه‌نامه درج می‌شود “ت‌ع‌خ” تخفیفی است که به نسبت تعداد سال عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به بیمه‌گذار تعلق می‌گیرد . اساس تعیین حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی و جانیمبلغ تعیین شده برای دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. هر ساله قوه قضائیه میزان مشخصی را به عنوان حق دیه کامل در ماه حرام اعلام می‌کند. در سال ۱۳۹۷ دیه کامل در ماه حرام ۳۰۸ میلیون تومان و در ماه غیر حرام ۲۳۱ میلیون تومان تعیین شده است .