پيگيري خسارت و امضاء فرم پيشنهاد از سوي كارگزاران به نمايندگي از بيمه گذاران

از سوي بيمه مركزي، نمونه اجازه نامه هاي كارگزاران رسمي بيمه براي پيگيري پرونده هاي خسارت و تكميل فرم پيشنهاد بيمه نامه به نمايندگي از بيمه گذاران تدوين و به شركت هاي بيمه ابلاغ شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، نمونه اجازه نامه هاي موضوع بند هاي ۲ و ۴ ماده ۲ آيين نامه نامه كارگزاري( دلالي) رسمي بيمه مستقيم ( شماره ۹۲ ) از سوي اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي ج.ا.ايران ، تدوين و به كليه شركت هاي بيمه ، انجمن هاي صنفي كارگزاران رسمي بيمه و جامعه كارگزاران رسمي بيمه ابلاغ شد.
بنابر اين گزارش، مطابق اين اجازه نامه ها، كارگزاران رسمي بيمه مي توانند به نمايندگي از متقاضيان خدمات بيمه و بيمه گذاران نسبت به تكميل و امضاء فرم پيشنهاد بيمه و همچنين پيگيري پرونده هاي خسارت بيمه نامه هايي كه با كد همان كارگزار صادر شده است، اقدام نمايند.
بديهي است، كارگزار رسمي بيمه مستقيم مي تواند در صورت توافق في مابين با بيمه گذار، حق الزحمه پيگيري خسارت را تعيين و دريافت نمايد.
شايان ذكر است، مراتب فوق الذكر به همراه نمونه اجازه نامه هاي مورد اشاره از طريق سامانه تعاملي الكترونيكي فيمابين جامعه كارگزاران با بيمه مركزي ج.ا.ايران در بستر سامانه سنهاب ( ميز كار كارگزاران ) براي كليه كارگزاران رسمي بيمه ارسال و براي آنها قابل دسترسي مي باشد.