بر اساس مصوبه ۹۵/۱۰/۱۴ کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان بیمه ایران مقرر شد، به منظور ایجاد و توسعه دفاتر غیرمجاز شرکت‌های نمایندگی بیمه و نمایندگان حقیقی، نمایندگانی که دارای دفاتر غیرمجاز هستند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری نسبت به تعطیلی و انسداد دفاتر غیرمجاز اقدام کنند و در صورت انجام ندادن این کار، کارمزد این نمایندگان به میزان ۵۰ درصد به صورت ماهانه تا رعایت ضوابط کسر می‌شود.

گفتنی است برخی شرکت‌های بیمه ایران و نمایندگان بدون مجوز اقدام به دایر کردن دفترهای فرعی و باجه‌های فروش بیمه می‌کنند که این اخطار متوجه این شرکت‌هاست.