نوشته‌ها

مزیت اصلی بیمه ایران کارکنان و نمایندگان آن هستند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران رسیدگی به امورکارکنان و نماینده های شرکت بیمه ایران دراولویت های برنامه های این مدیریت دردوره جدید قراردارد.

ادامه مطلب …