ارتقای 2 رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران

همزمان با آغاز دوره جدیدی از فعالیت های شرکت سهامی بیمه ایران و در شروع  هشتاد و پنج سالگی شرکت ، تلاش های مستمر خانواده بزرگ بیمه ایران به ثمر نشست و توانگری مالی شرکت بیمه ایران 2 رتبه ارتقاء یافت .

براساس نامه رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ایران با رشد 45 درصدی باعث شد ، رتبه توانگری مالی شرکت بیمه ایران با 2 رده صعود ، به سطح 2 توانگری مالی برسد .

براساس آمار رسمی ، بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه ای کشور در دریافت حق بیمه همچنین پرداخت خسارت می باشد .