اصلاح دستور العمل تعیین خسارت بیمه شخص ثالث

شورای عالی بیمه دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را اصلاح کرد .

براین اساس کلمه «معادل» مندرج در بند ۲ ماده (۱)، به عبارت «کمتر از» تغییر یافته است .

همچنین قبل از عبارت «بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند (۳) ماده (۱) عبارت «معادل یا» اضافه شده است .

ماده (۲) نیز به شرح ذیل اصلاح و ۲ تبصره به آن الحاق شده است :

ماده ۲- بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه ، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ، از طریق بیمه ‌نامه شخص ثالث پرداخت خواهد کرد .

در تبصره یک این ماده آمده است : کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت ‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده (۳۹) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند ، گرانترین آن را ملاک قرار دهند .

در تبصره دوم این ماده نیز آمده است : در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست ، ملاک ارزیابی ، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی متعارف خواهد بود .

براساس تصمیم شورای عالی بیمه همچنین عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج در ماده ۳ این قانون ، به عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت ‌های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون» تغییر می کند .