تصويب آئين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه

رئيس كل بيمه مركزی جمهوري اسلامي ايران از تصويب نهايي آئين نامه حاكميت شركتی در موسسات بيمه در جلسه اخير شوراي عالي بيمه خبر داد .

دكتر همتي با اشاره به تحول انجام گرفته در ساختار صنعت بيمه ، افزايش تعداد شركت های بيمه و گسترش رقابت بين آنها ، استقرار حاكميت شركتی در موسسات بيمه را يك ضرورت دانست .

رئيس شورای عالی بيمه ، وضع شيوه هاي نوين نظارتي و مقررات متناسب با ساختار جديد صنعت بيمه در قالب آئين نامه حاكميت شركتی را براي اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان صنعت بيمه ، خصوصا بيمه گذاران اجتناب ناپذير دانست .

به گفته دكتر همتی ، موسسات بيمه از اين پس موظف خواهند بود امور خود را از طريق هيئت مديره و هيات عامل كه وظايف و حدود اختيارات آنها در اساسنامه تعيين مي شود، اداره نمايد .

رئيس كل بيمه مركزی تاكيد كرد : شركت های بيمه داراي حداقل ۵ عضو در هيئت مديره خواهند بود كه همه آنها از بين اشخاص حقيقی انتخاب خواهند شد و اكثريت اعضاي آن نمی توانند در شركت بيمه مشاغل اجرايی را عهده دار باشند . هيئت عامل نيز متشكل از مديرعامل ، قائم مقام و معاونين مديرعامل خواهند بود كه به طور موظف و تمام وقت در موسسه بيمه اشتغال خواهند داشت .

رئيس شورای عالی بيمه افزود : موسسات بيمه موظف هستند حداقل يك نفر عضو مستقل غير اجرايی و غير موظف در هيئت مديره خود داشته باشند كه شرايط عضو مستقل را بيمه مركزی تعيين مي كند .

دكتر همتی تاكيد كرد : بنا به مصوبه شورای عالی بيمه ، هيئت مديره موسسه موظف است در ساختار سازمانی موسسه بيمه ، واحدهايی جهت ” حسابرسی و كنترل داخلی”، ” مديريت ريسك” و ” تطبيق مقررات ” تحت نظر مدير عامل موسسه ايجاد نمايند و صلاحيت حرفه ای مديران اين واحدها به تائيد بيمه مركزی برسد .

رئيس كل بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران در پايان تاكيدكرد : آئين نامه حاكميت شركتی در ۲۰ ماده و ۲ تبصره به تصويب شورای عالی بيمه رسيده است و موسسات بيمه موظفند حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه اساسنامه خود را با مقررات آن تطبيق دهند .