مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟

دیه مقدار مال معینی است که در شرع آمده و در صورتی که فرد به جان یا عضوی از اعضای بدن فرد دیگر آسیب برساند ، مستحق پرداخت دیه است .

مهلت پرداخت دیه به ترتیب زمان و بر اساس هر یک از جرایم به وقوع پیوسته بر اساس قانون از هنگام وقوع جنایت و حادثه به ترتیب زیر مشخص شده است :

در جرایم عمدی مهلت پرداخت دیه ، برابر با یک سال قمری است .

در جرایم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، برابر با دو سال قمری و پرداخت کننده باید هر سال نصف دیه را پرداخت نماید .

در جرایم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، برابر با سه سال قمری و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

در مواردی که شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه باشند باید به محض صادر شدن حکم ، دیه را پرداخت نماید و مهلت های زمانی پرداخت دیه شامل شرکت های بیمه نمی باشد .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .