اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویكردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌ آن‌ها از سوی گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس “الگوی تعالی سازمانی” است كه وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌نمایند.

تمامی سازمان‌ها و شركت‌های ایرانی در بخش های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.

بیمه ایران برای نخستین بار درسال 88 متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی شدکه درآن سال گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی را دریافت کرد. درادامه و درسال 89 ، به پاس پیاده سازی مراتب بهبود تعالی سازمانی دراین مجموعه گواهینامه دو ستاره گرفت.

روند بهبود تعالی سازمانی دربیمه ایران ادامه یافت و این شرکت در سال 90 از سوی سازمان مدیریت صنعتی گواهینامه سه ستاره دریافت کرد.

بیمه ایران در سال 91 دراین همایش شرکت نداشت اما همچنان مسوولان این شرکت در جهت بهبود تعالی سازمانی حرکت کردندودرسال 92 تقدیرنامه سه ستاره گرفتند.

مسوولان بیمه ایران درسال 93 به دلیل اصلاح برخی فرآیندها و تعریف پروژه های جدید، بهبود روند تعالی سازمانی را دنبال کرده اما متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی نبودند.

درسال 94 بیمه ایران متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی شد و توانست با یک پله صعود گواهینامه چهار ستاره تعالی سازمانی دریافت کند.

براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی، سازمان‌های متقاضی دریافت “گواهی تعهد به تعالی”، باید یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی که به وسیله آن بتوان نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج كرد در مجموعه خود به اجرا درآورده باشند.

همچنین استخراج و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود را در دستورکار قراردهند و علاوه بر این، برنامه‌های بهبود را درسازمان های خود بومی سازی کنند.

براساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی، در مجموع در شرکت متقاضی باید حداقل در سطح مدیران ارشد و میانی،آشنایی کاملی با مدل، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته که موفق به دریافت جایزه تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی شوند.