ایران-نخستین کارگاه آموزشی نرم افزار کنترلی آنلاین ایپاد مربوط به بیمه نامه های مهندسی ومسئولیت بیمه ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،کارگاه آموزشی تخصصی بیمه های مهندسی و مسئولیت چهارم اسفندماه و به منظور استفاده مطلوب ورفع مشکلات احتمالی این نرم افزاردر محل همایش های ایران زمین آغاز و دوروز به طول انجامید.

بنابر این گزارش، نرم افزار کنترلی آنلاین ایپاد درراستای عملیاتی نمودن بند 3 فصل دوم (وظایف بیمه گذار) موضوع آئین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه برای قراردادهای بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل داخلی طراحی،نصب وراه اندازی شده است.

براساس این آیین نامه بیمه گذاران و بیمه گران باید از این نرم افزار برای ثبت وارائه اطلاعات مورد نیاز استفاده نمایند. دراین کارگاه آموزشی که درراستای کنترل وشفافیت عملکرد شرکت های حمل و نقل و نمایندگان شبکه فروش برگزار گردید کارشناسان بیمه نامه های مسئولیت وشبکه فروش این مجموعه شرکت داشتند.

نرم افزار ایپاد تاکنون برای 1176 واحد اجرایی و شبکه فروش نصب و راه اندازی شده است.